Wongari Flora and Fauna

3 wedgetail eagles
3 wedgetail eagles
Cane toad
Cane toad
Beetle mania
Beetle mania
Bovine curiousity
Bovine curiousity
Diamond python
Diamond python
Frog
Frog
Eastern Yellow Robin
Eastern Yellow Robin
Lace monitor
Lace monitor
Pretty Face Wallaby
Pretty Face Wallaby
Speckeled Monarch
Speckeled Monarch
Stripped Burrowing Frog
Stripped Burrowing Frog
Tangle trees
Tangle trees
Wedgetail Eagle
Wedgetail Eagle
White Necked Heron
White Necked Heron